Sun Tian Gang v Hong Kong & China Gas (Jilin) Ltd [2016] HKCFI 1611